Barn och unga underskattar lätt allvaret i sina gärningar om de inte får hjälp med att se följderna av dem.


Be eleverna fundera över vilka följder deras orätta gärningar har för andra människor och för dem själva. Svara inte i deras ställe om de inte kan svara utan be dem ta reda på saken.

 

När eleverna har erkänt sina gärningar bör de be om ursäkt för dem. Före det bör de dock visa att de inser följderna av sina gärningar. En begäran om förlåtelse har inte någon stor betydelse om vederbörande inte samtidigt visar att de ångrar vad de har gjort och inser att de har gjort orätt. Vuxna personer försöker ofta få eleverna att förstå hur orätt de har handlat genom att påpeka vilka faror och negativa följder deras beteende har åstadkommit. Detta är dock sällan till någon nytta genom att eleverna i allmänhet uppfattar påpekandena om faror och olägenheter som "predikningar" och därför inte lyssnar. Ett bättre alternativ är att låta eleverna själva fundera över vilka verkningar deras gärningar har för andra människor och för dem själva.

Om eleverna inte kan besvara en fråga skall läraren inte svara i deras ställe. ("Förstår du verkligen inte att det som du gjorde är mycket farligt? Någon kunde ju ha dött!") Ett bättre sätt är att låta eleverna själva ta reda på saken. Eleverna kan under lärarens ledning diskutera frågan t.ex. med sina kamrater eller sina föräldrar eller kanske med dem som genom deras gärningar har råkat i fara eller åsamkats lidande.

Det kan vara bra att be eleverna skriva upp de risker eller olägenheter som de aktuella gärningarna medför, så får de en bättre helhetsbild av följderna. Listan kan vid behov senare kompletteras med nya olägenheter efter hand som eleverna blir medvetna om dem. Anteckningarna om olägenheterna kan vara till nytta i det följande skedet, när eleverna funderar över hur de skall be om ursäkt för sina gärningar.

Lärarens frågor
- Hur inverkar det som du gjorde på Heidi?
- Hur inverkar det som du gjorde på förhållandet mellan dig och Heidi?
- Hur inverkar det som du gjorde på förhållandet mellan dig och dina föräldrar?
- Hur inverkar det som du gjorde på förhållandet mellan dig och dina klasskamrater?
- Hur inverkar det som du gjorde på den gemensamma andan i klassen?
- Hur inverkar det som du gjorde på ditt eget rykte?

Exempel
En flicka förolämpade sin klasskamrat när andra hörde på genom att säga att hon var ful. Läraren hittade flickan som hade blivit förolämpad gråtande i en korridor i skolan. Under nästa lektion diskuterade flickorna frågan under lärarens ledning. Läraren tog en klart moralisk ståndpunkt till situationen. "Ni vet ju flickor att jag inte accepterar att någon förolämpas. Det är okamratligt", sade han. Sedan bad läraren den flicka som hade förolämpat sin kamrat att svara på frågan varför det är orätt att förolämpa någon. De andra flickorna fick hjälpa henne att svara. Småningom skrev eleverna på tavlan flera orsaker varför ingen bör förolämpas. Där fanns bl.a. följande motiveringar: (1) det känns illa för den som blir förolämpad, (2) det sänker självkänslan hos den som förolämpas, (3) det kan leda till en ond cirkel av hämnd, (4) det delar upp flickorna i olika läger, (5) det förstör atmosfären i klassen och (6) det gör de andra flickorna rädda för den elev som förolämpar andra...

Nästa steg
När eleverna erkänner det orätta som de har gjort och också visar att de förstår verkningarna av sina gärningar är de redo att be om ursäkt för dem. Det talar vi om i nästa avsnitt.

 


TILLBAKA TILL FRAMSIDAN