Ett schematiskt straff bidrar inte alltid till att öka ansvarskänslan. Ofta är en för den aktuella situationen skräddarsydd gottgörelse ett bättre alternativ.


Be eleverna att de erbjuder sig att gottgöra sina gärningar.
1. Låt först dem som har utsatts för en oförrätt fundera över vad som enligt deras åsikt är en lämplig gottgörelse.
2. Hjälp sedan parterna att förhandla om en lämplig gottgörelse.
3. Be vid behov också andra människor att delta i förhandlingarna om den lämpliga gottgörelsen.

 


Läraren: Vad tror du? Räcker det med att du ber om ursäkt?
Eleven: Vad finns det för annat som jag kan göra?
Läraren: Du kan erbjuda dig att på något sätt gottgöra din gärning.
Eleven: Hur kan jag gottgöra den? Jag har inga pengar!
Läraren: Kanske det inte är pengar som behövs. Du kan kanske fråga den som du gjorde orätt mot hur du kan gottgöra din gärning.


Även om en ursäkt är uppriktig är den kanske inte tillräcklig för att övertyga den andra parten om att en liknande gärning inte kommer att upprepas. En ursäkt räcker inte heller alltid för att offret och andra som har lidit oförrätter skall få en känsla av att rättvisa har skipats. Därför bör ursäkten bestyrkas med något slag av påföljd eller gottgörelse.

En påföljd fungerar bäst om den inte är schematisk (alltid samma straff för samma förseelse), utan skräddarsydd för den aktuella situationen och överenskommen genom gemensamma förhandlingar med samtliga parter. När man funderar över en lämplig gottgörelse i en viss situation bör den part som har tillfogats en oförrätt alltid tillfrågas först. Man kan vid behov förhandla också med en större grupp för att finna en lämplig gottgörelse. När den som har lidit en oförrätt t.ex. inte finner på någon lämplig gottgörelse eller när den som har gjort orätt inte godkänner den andra partens förslag kan klasskamraterna delta i diskussionen om vad som är en rättvis påföljd.

I allmänhet är det bra att försöka finna en påföljd, som innebär att de som har gjort orätt på något sätt ersätter eller gottgör den skada som de har tillfogat den eller dem, som har fått lida på grund av deras gärningar. I bästa fall kan gottgörelsen hjälpa dem som har utsatts för en oförrätt att förlåta det som har skett och föra de elever som har gjort orätt närmare dem som har fått lida för de orätta gärningarna.

En lyckad gottgörelse av en oförrätt för inte endast en elev närmare den som har utsatts för oförrätten, utan förbättrar också ryktet för den elev som har gjort orätt. När andra människor får veta att en elev har tagit ansvar för sin gärning genom att verkställa den gemensamt överenskomna gottgörelsen ökar hans trovärdighet och tillförlitlighet i deras ögon.

KÄNNETECKNEN PÅ EN
PÅFÖLJD SOM ÖKAR ANSVARSKÄNSLAN
Den som har blivit utsatt för en oförrätt deltar i diskussionen om vilken påföljd som kunde bidra till att gottgöra den skada eller det lidande som har förorsakats.
Den som har gjort orätt deltar också i diskussionen om en lämplig påföljd.
Påföljden får gärna vara kreativ och skräddarsydd för situationen.
Vid behov erbjuds gemenskapens övriga medlemmar också möjlighet att delta i diskussionen om en lämplig påföljd.
Påföljden närmar den som har gjort orätt och den som har blivit utsatt för oförrätten till varandra.
Den som har gjort orätt upplever också själv att påföljden är rättvis.
När den som har gjort orätt verkställer påföljden förbättras hans rykte i gemenskapen.

Exempel
En flicka blev arg på sin klassföreståndare för ett i hennes tycke alltför dåligt vitsord för ett prov, ilsknade till och kallade samma dag läraren "hora" i en korridor i skolan. När flickan talade med rektorn om det som hade hänt var hon ledsen över vad hon hade gjort och förstod mycket väl att hon hade gjort orätt. Hon skämdes och sade att hon var beredd att be läraren om ursäkt och också att gottgöra sin gärning om det på något sätt var möjligt. Läraren meddelade att det för henne räcker med en ursäkt, men på rektorns uttryckliga begäran gick hon dock med på att över natten fundera på någon lämplig gottgörelse. Följande dag meddelade läraren att hon ville att flickan som gottgörelse skulle baka en rulltårta, som läraren kunde servera sina arbetskamrater till eftermiddagskaffet.

Nästa steg
En uppriktig ursäkt som följs av en gottgörelse, föreslagen och godkänd av den part som har lidit en oförrätt, utgör ett betydande steg i ansvarstagandet. Men för att eleverna skall återfå andra människors förtroende måste de dessutom ge ett trovärdigt löfte om att de inte inte mera kommer att göra något liknande. Det talar vi om i nästa avsnitt.


TILLBAKA TILL DEN FRAMSIDAN